Zamknij
REKLAMA

Wieleń: Nowe Miasto w Wieleniu na nowo!

16:30, 20.09.2020 | fct
Skomentuj
REKLAMA

Wczoraj miało miejsce wydarzenie plenerowe pn. "Otwarcie Nowego Miasta w Wieleniu po modernizacji".

Najpierw odsłonięto Tablicę "Dąb Arendt", po czym nastąpiło otwarcie "Nowego Miasta" po modernizacji obejmującej budowę Targowiska Miejskiego "Mój Rynek", rewitalizację placu przy płycie rynku na Nowym Mieście i przebudowę ulicy Nowe Miasto (przy wsparciu środków z WRPO 2014-2020 i PROW 2014-2020) oraz likwidację napowietrznej linii energetycznej wraz z budową nowego oświetlenia. Tego dnia otwarto również przebudowaną świetlicę wiejską we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu (PROW 2014-2020).

Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia: - Praca na rzecz lokalnej społeczności to niekończące się wysiłki kolejnych pokoleń, które składają się na wspólne dobro. Rok 2020 jest wyjątkowy dla naszego kraju, gdyż podkreśla 30-lecie polskiej samorządności. Dzisiejsze uroczystości -zostaną zapisane w historii Wielenia jako znaczące i niezapomniane wydarzenia. Dla naszej Małej Ojczyzny to obchody 100-lecia powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy. Oddawane dziś inwestycje nawiązują do wielowiekowego rodzimego dziedzictwa. Są one zakorzenione w unikatowym krajobrazie Doliny Noteci i w zachowanym, zabytkowym układzie przestrzennym miasta. Otwierają jednak nowe możliwości do dalszego rozwoju poprzez nowoczesne technologie i estetycznie zaaranżowane obiekty, które są przyjazne, atrakcyjne i wielofunkcyjne zarówno dla mieszkańców jak i gości.

 

Dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy pod wiekowym dębem, charakterystycznym dla Wielenia, gdyż posadzonym przez minione pokolenia na symbolicznym rozstaju miejskich dróg. Miejsce to przypomina przechodniom o zawiłych losach Ziemi Wieleńskiej w walce o polskość aż do 1920 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu z 2019 r. drzewo to otrzymało nazwę "Dąb Arendt". Fakt ten nawiązuje do postaci księdza Antoniego Arendta, który przez 30 lat do 1903 r. był proboszczem wieleńskiej parafii i nieugiętym obrońcą polskości na Ziemi Wieleńskiej.

 

Teraz stoimy przed innym drzewem nawiązującym zarówno do odwiecznej Puszczy Noteckiej, jak i nowoczesności oraz naturalnych zasobów. Drzewo to jest symbolem rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Wieleń i odzwierciedleniem samorządowych dążeń: osiągać najwyższy wzrost, rozkwitać owocem, rozwijać wspaniałe konary, umacniać korzenie w podłożu.

 

Kierując się tym przesłaniem statuetka "Drzewo" od czterech lat stanowi nagrodę Burmistrza Wielenia przyznawaną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie społeczno-gospodarczej.

 

Nowe Miasto od połowy XVII wieku łączyło się przede wszystkim z handlem i gospodarką. Taka była przewodnia idea powstania tego miejsca, co determinowało również jego położenie związane z bliskością rzeki Noteć. Obecnie nowopowstała publiczna przestrzeń ma charakter wielofunkcyjny i może być wykorzystywana na różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, promocyjne, rekreacyjne oraz edukacyjne. Jednak przewodnia symbolika tego miejsca od XVII wieku pozostała niezmienna. Dlatego otwiera ją rzeźba "Drzewo".

 

Jednocześnie Nowe Miasto, zachowując urodę i historię miejsca, na nowo stało się nowoczesnym i praktycznym centrum miasta, które w połączeniu z kolejnymi komponentami Rewitalizacji Miasta - Bulwarami Nadnoteckimi, Przystankiem Edukacja i Mediateką z kinem oraz centrum wielopokoleniowym - tworzą atrakcyjne warunki do życia i dalszego rozwoju turystyki, agroturystyki, handlu, szerokiej palety usług i rekreacji.

 

"Nowe Miasto na Nowo" w Wieleniu to jedno z czterech zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To również pierwsze z czterech zadań, którego zakończenie dziś świętujemy i uroczyście otwieramy oficjalnie przekazując mieszkańcom oraz klientom nową przestrzeń.

 

W ramach projektu pn. "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy" utwardzono powierzchnię placów zlokalizowanych pomiędzy wschodnią i zachodnią pierzeją ulicy Nowe Miasto. Na całym utwardzanym obszarze wykonano pełną kanalizację sieciową wraz ze światłowodami. Część istniejących drzew została podświetlona. Przebudowano pas drogowy ulicy Nadnoteckiej łączącej Nowe Miasto z bulwarami nadnoteckimi. W obrębie Nowego Miasta zlokalizowano także przystanek autobusowy. Cały teren objęto monitoringiem 36 kamer.

 

W płycie rynku zaznaczono ciemniejszym kolorem zarys kościoła ewangelickiego, który niegdyś był tu zlokalizowany, a metalowymi piktogramami oznaczono granice działki kościelnej. Przed ułożeniem nawierzchni fundamenty kościoła zostały zabezpieczone w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

 

Na placu zamontowane zostały również elementy skateboardowe, maszty flagowe, stojaki rowerowe, ławki, fontanna i wspomniane już symboliczne drzewo.

 

Zakres realizowanych prac w obrębie ulicy Nowe Miasto był na bieżąco monitorowany przez konserwatora zabytków, projektantów i inspektora nadzoru budowlanego.

 

Dodatkowo w tym obszarze wybudowane zostało Targowisko Miejskie, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Na obiekt targowiska składa się budynek socjalny wyposażony w toalety, obiekt techniczny - zaplecze związane z obsługą obiektu, 1100 metrów kwadratowych zadaszonej wiaty handlowej z utwardzoną nawierzchnią, teren utwardzony wokół wiaty, zagospodarowanie zieleni. Zadaszenie zostało wyposażone w naświetla dachowe oraz oświetlenie wewnętrzne. Obiekt posiada instalację fotowoltaiczną, która pokrywa część zapotrzebowania na energię elektryczną. Zaplecze sanitarne wykonane jako kontenerowe, wyposażone zostało w węzły sanitarne oraz ogrzewanie. Całość obiektu jest monitorowana. Z uwagi na planowane wielofunkcyjne wykorzystywanie obiektu na powierzchni utwardzonej płyty handlowej pod zadaszeniem namalowane zostały gry podwórkowe. Wokół wiaty powstał teren utwardzony, który jest funkcjonalnie połączony z częścią dotyczącą zrewitalizowanej płyty rynku. W ramach przebudowy ulicy Nowe Miasto od strony pierzei wschodniej zlokalizowano 12 miejsc parkingowych przeznaczonych do handlowania bezpośrednio z samochodu.

 

Zrealizowano tu również dwie inwestycje z środków gminnych, w ramach których powstała infrastruktura drogowo-parkingowa wraz z oświetleniem. Wybudowano odcinek drogi jednokierunkowej o szerokości od 4,0 do 6,5 m na długości 352 mb. o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż całego odcinka drogi wykonano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W zakresie prac znalazło się także wybudowanie miejsc parkingowych, których łącznie wykonano ponad 70, w tym 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Ciekawostką jest to, że zachowano kilka barierek, do których niegdyś mocowano konie podczas postoju w czasie targowisk czy nabożeństw w kościele ewangelickim. Historię tego miejsca opisują także zamontowane tablice informacyjne oraz zapisy na kamiennych płytach w posadzce.

 

Szanowni Państwo! To dzięki dobrej współpracy wielu osób możemy już teraz korzystać z jej owoców. Pamiętać jednak trzeba o podstawowych założeniach ekonomiczno-społecznych, że to człowiek jest najważniejszy, budżet jest konieczny, a przyjazna infrastruktura jest warunkiem dobrej jakości życia mieszkańców.

 

Dzisiaj oddajemy do użytku całe zadanie, realizowane w ramach rewitalizacji Wielenia jako pierwszy moduł pod nazwą: Nowe Miasto NA NOWO. Prace budowlane nie były łatwe i trwały ponad dwa lata. Znacznie wcześniej, bo już od 2016 roku trwały przygotowania do realizacji tych inwestycji w sferze dokumentacyjnej, a następnie pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rzeczowe wykonanie zadań.

 

Dziękuję za cierpliwość jaką wykazali mieszkańcy tego obszaru miasta oraz wszyscy, którzy w trudnych warunkach na obrzeżach placu budowy korzystali z placów handlowych. A przede wszystkim dziękuję Państwu za zaufanie, że to zadanie tak jak przyrzekliśmy, zostanie terminowo zakończone. Tak też się stało.

 

Proszę również zarówno mieszkańców, a także wszystkich korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury, aby dbali o nią, bo stanowi ona nasze wspólne dobro. Pamiętajmy, że koszty napraw zniszczonych elementów poniesiemy wszyscy.

 

"Wieleń wiele możliwości" to oficjalny znak procesu rewitalizacji, pod którym kryje się przede wszystkim: otwarte serce na potrzeby mieszkańców i naszej małej ojczyzny, zaangażowanie i współpraca oraz wspólne poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań.

 

Zrewitalizowany obszar jest naszą wspólną wizytówką - wizytówką mieszkańców Ziemi Wieleńskiej. Stworzenie infrastruktury wymagało dużo pracy i wysiłku wielu osób, a także zaangażowania znacznych środków finansowych. Dbajmy o to, by zrewitalizowany obszar był dla nas miejscem, którym możemy się cieszyć jak najdłużej, a także pochwalić, bo zadanie to jest wspólnym osiągnięciem wielu, którzy się do jego realizacji przyczynili.

 

Nie można zmieniać innych, można zmieniać tylko siebie. To odwaga osobistego wysiłku jest dla innych największą inspiracją i zachętą do przemiany. Wysiłek ten wymaga jednak trudu, poświęcenia i konsekwencji. Ale to właśnie ten wysiłek jest gwarancją rozwoju społeczno-gospodarczego. Sukcesu w życiu nie mierzy się tym co osiągnąłeś, lecz wielkością przeszkód, które udało się pokonać.

 

Wspólnie z częścią radnych zaryzykowaliśmy swoją reputację. Tylko trzema głosami przegłosowano budżet gwarantujący wprowadzenie do realizacji zaplanowanych inwestycji na które już mieliśmy przyznane dofinansowanie w wysokości prawie 17 mln zł.To był dla rozwoju naszej gminy najbardziej krytyczny moment. W tym miejscu chciałabym oficjalnie podziękować radnym, którzy zagłosowali pozytywnie za budżetem na rok 2019, a są to: Zbigniew Faligowski, Zbigniew Kotowski, Sławomir Mumot, Wiesław Pedda, Mirosław Myszkowski, Jacek Duczyński, Marek Doczekalski, Grzegorz Wieczorek, Szymon Ranke i Henryk Helak.

 

Decyzja o tym czy wybieramy trudną drogę rozwoju i ciężką pracę, czy tylko spokojne administrowanie budżetem w przeświadczeniu, że "w tej gminie i tak nie da się już nic więcej zrobić", została podjęta sześć lat temu, na początku kadencji 2014-2018. To wtedy, po bardzo wnikliwych analizach i restrukturyzacji budżetu gminy oraz budżetów wszystkich jednostek gminnych, przygotowaliśmy ambitną strategię rozwoju Gminy na lata 2014-2024, a następnie Lokalny Program Rewitalizacji.

 

Przez kilka kolejnych lat nasi pracownicy bardzo intensywnie pracowali aby osiągać stopniowo zaplanowane cele. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie przyznane gminie środki zewnętrzne.

 

Za dobrą współpracę i wsparcie bardzo dziękuje posłowi na Sejm RP panu Krzysztofowi Paszykowi, który przez ten kilkuletni proces był mentorem naszych działań.

 

W szczególny sposób chciałabym podziękować panu marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, ponieważ dzisiaj możemy już podsumować realizację trzech kluczowych dla gminy Wieleń inwestycji dofinansowanych z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to pan marszałek nadzoruje: wspomnianego już targowiska, będącego elementem rewitalizacji Nowego Miasta, sieci wodociągowej w miejscowości Hamrzysko i Biała wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Rosku oraz przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie, którą dzisiaj również oficjalnie otworzymy.

 

Dzięki środkom PROW sukcesywnie podnosimy standardy podstawowej infrastruktury publicznej, co jest niezwykle ważne dla naszych mieszkańców.

 

Proszę również o przekazanie podziękowań panu marszałkowi Markowi Woźniakowi, który bezpośrednio nadzoruje wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a z którego dofinansowano inwestycje rewitalizacji Wielenia. Dzisiaj oddajemy pierwszą z czterech ważnych dla miasta inwestycji, których ostateczne zakończenie planujemy na połowę roku 2022. Podziękowania kieruję do całego Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w tym do członka Zarządu pana Jacka Bogusławskiego, który w imieniu Zarządu podpisał z naszą gminą umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rewitalizacji na kwotę prawie 17 mln zł.

 

Dziękuję również radnym sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a podziękowanie chciałabym przekazać na ręce wiceprzewodniczącego pana Jarosława Maciejewskiego.

 

Szanowni Państwo! Są z nami Panowie Bartosz Jarosz i Paweł Świerkowski reprezentujący NEOSTUDIO Architekci Poznań, którzy zaprojektowali targowisko wraz z rewitalizacją całego Nowego Miasta. Za szczególną wizję rozwoju naszego miasta i niestandardowe rozwiązania oraz ogromne zaangażowanie w każdy szczegół bardzo dziękuję.  

 

Ostatni etap realizacji inwestycji to proces wykonawczy. Za wykonanie targowiska dziękuję firmie ALMAR Państwa Anety i Pawła Ziopajów z Krzyża Wlkp. Natomiast inwestycja związana z rewitalizacją Nowego Miasta wykonana została przez firmę VIABUD pana Jacka Gruszkiewicza oraz pani Ady Gruszkiewicz z Walkowic. Na ręce właścicieli firm kieruje również podziękowania dla wszystkich pracowników tych firm oraz podwykonawców i wszystkich osób współpracujących przy inwestycji. Dziękuję za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w realizację zadań.

 

Podziękowania kieruję również do kierownictwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Bez tak dużego zaangażowania wszystkich osób, realizacja tylu zadań jednocześnie nie byłaby możliwa.

 

Za koordynowanie zakresu inwestycyjnego dziękuję mojemu zastępcy panu Janowi Graczykowi, natomiast za koordynowanie treści historycznych i promocyjnych oraz koordynację dzisiejszej uroczystości pani sekretarz Krystynie Heppner.

 

Eliza Orzeszkowa podkreślała, że ku celom pożądanym wiodą drogi trudne. Jan Paweł II mówił, że trzeba iść w górę, pod prąd, aby dojść do źródła… Dlatego, aby osiągać wyznaczone cele nie możemy drżeć z niepokoju, aby nie utracić pustych pochwał. Nie wolno też iść na skróty, aby było łatwiej. Należy odważnie szukać wartości istotnych w życiu społeczno-gospodarczym i konsekwentnie przyjmować postawę obywatelską, by te wartości rozwijać.

 

To jest właśnie odpowiedzialność za naszą Małą Ojczyznę - Ziemię Wieleńską.

 

Niech realizowane inwestycje dają wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Wieleń prawdziwą satysfakcję i poczucie dumy, że razem potrafimy i możemy więcej. Dzieciom i ich rodzinom niech przynoszą radość ze wspólnie spędzanego czasu w nowym, przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniu. Ludzi biznesu zaś niech inspirują do śmiałego podejmowania tu działań gospodarczych o bogatej palecie usług. Wieleń - wiele możliwości. Wszystkim Państwu natomiast życzę abyśmy wspólnie radowali się tym dniem i tym miejscem.

(fct)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA