Zamknij
REKLAMA

Bank Spółdzielczy w Wysokiej: Zaufanie budowane od pokoleń!

08.28, 18.11.2022 Promocja
Skomentuj
REKLAMA

Maciej Wojczyński, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej: - 75 lat temu, dzięki odważnej decyzji miejscowych działaczy społecznych i gospodarczych, powstał Bank Spółdzielczy w Wysokiej. Jego obecna pozycja i sukcesy to efekt determinacji i zaangażowania kilku pokoleń spółdzielców, którzy zabiegając o samodzielność i tożsamość Banku potrafili umiejętnie spiąć dobrą tradycję placówki z coraz to nowszymi wyzwaniami współczesnej bankowości.

Niniejsze opracowanie przypomina najważniejsze wydarzenia w historii Banku Spółdzielczego w Wysokiej. Banku, którego bezcennym skarbem są tworzący go ludzie, budujący od 75 lat jego solidność i śmiało patrzący w przyszłość. To oni w codziennym trudzie tworzyli - i tworzą nadal - wartości, którymi chcemy się dzielić, takie jak wspólna praca, szacunek, lojalność, otwartość na drugiego człowieka, wzajemna życzliwość. To właśnie dzięki tym wartościom możemy dzisiaj świętować nasze "brylantowe" urodziny.

W ostatnim czasie działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej w głównej mierze skupiały się na realizacji celów wyznaczonych w strategii działania. Głównym celem było - i tak jest nadal - utrzymanie i wzmacnianie pozycji Banku na obecnym terenie jego działania.

Ważnym wydarzeniem w ciągu minionego roku było uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie przez Macieja Wojczyńskiego funkcji prezesa Zarządu oraz powołaniu go na to stanowisko w dniu 10 listopada 2021 roku przez Radę Nadzorczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiej skupia się na zapewnieniu zdolności Banku do realizacji planowanych zamierzeń, głównie poprzez rozwój zasobów informatycznych i telekomunikacyjnych. Działania te realizowane są m.in. poprzez różnego rodzaju kampanie reklamowe i edukacyjne.

Istotnym aspektem było rozpoczęcie współpracy z organizacją VISA. Bank uzyskał wsparcie w postaci gadżetów VISA, dzięki którym można było rozpocząć kampanię edukacyjną wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Spotkania z młodzieżą służą rozpowszechnianiu wiedzy o finansach, bankowości oraz zdobywaniu nowych klientów.

Obecny czas obfituje w lokalnym środowisku w szereg imprez oraz uroczystości, w których Zarząd Banku bierze aktywny udział za pośrednictwem stoisk reklamowych, a także poprzez wsparcie finansowe czy gadżety dla dzieci.


Zawodnicy GLKS Wysoka w koszulkach z logo Banku Spółdzielczego


Jedna z wycieczek szkolnych, które wsparł Bank

Wszystkie tego rodzaju działania mają za zadanie wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz utrzymanie wizerunku Banku Spółdzielczego jako lokalnego, zaufanego partnera biznesowego. Naszą siłą są właśnie dobre relacje z klientami.

W maju 2022 roku Bank uruchomił swój fanpage na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o działaniach Banku, czy nowych produktach. Poprzez fanpage jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiej rzeszy obecnych lub potencjalnych klientów i zachęcić ich do skorzystania z naszej oferty. Od września 2022 roku działa również nowa strona internetowa Banku, która jest zdecydowanie bardziej nowoczesna, a nawigacja intuicyjna.


Na festynie w Kijaszkowie

W ramach wzmocnienia pozycji rynkowej, Bank Spółdzielczy w Wysokiej dotrzymuje kroku konkurencji i dostosowuje swoją ofertę produktową do wymagań klientów poprzez wprowadzanie nowoczesnych usług, takich jak BLIK, BLIK na telefon oraz Expres Elixir (przelewy natychmiastowe, dostępne nawet w weekendy; przelewy do innego banku są wykonywane w ciągu kilku sekund), aplikacja mobilna "Nasz Bank" czy usługa MOJE ID.

Dlatego śmiało możemy nazwać się "Bankiem uniwersalnym". Mamy korzystnie oprocentowane lokaty. 2 listopada br. uruchomiona została lokata "Nowe środki" - na 8%. Warto zwrócić uwagę na konkurencyjne oprocentowanie naszych kredytów oraz szeroką ofertę, w tym kredyty z dopłatą do oprocentowania kredytu lub częściową spłatą kapitału, ekokredyt na inwestycje związane z poprawą stanu środowiska naturalnego, kredyty mieszkaniowe i wiele innych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiej konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości obsługi klienta oraz zachęca do obsługiwania się narzędziami bankowości internetowej.

Jako Bank bliski lokalnemu społeczeństwu staramy się dostosowywać nasze działania do obecnej sytuacji. Podążając za słowami prezesa Zarządu, że to "kapitał ludzki jest najważniejszy", duży nacisk kładziemy na szkolenia pracowników na różnych stanowiskach. Na przestrzeni ostatnich lat w Banku nastąpiła duża zmiana kadrowa.

Bardzo ważne dla Banku Spółdzielczego w Wysokiej jest zrównoważone zarządzanie, wynikające z kwestii ESG. Jako nowoczesny Bank dążymy do ciągłego i efektywnego rozwoju, dbając o środowisko, ład korporacyjny oraz podnosząc kompetencje pracowników.

Bank - w kontekście optymalizacji kosztów działalności oraz dbałości o środowisko naturalne - zainstalował panele fotowoltaiczne. Dzięki różnorakich działaniom, służącym ochronie środowiska, relacjom społecznym oraz ładowi korporacyjnemu, umacniamy swą wiarygodność w oczach obecnych oraz przyszłych klientów.

Bank Spółdzielczy w Wysokiej zamierza w dalszym ciągu podążać zgodnie z przyjętą w swojej Strategii ścieżką systematycznego rozwoju przy zachowaniu zadowalających wyników finansowych, z uwzględnieniem zarówno potrzeb członków, jak i klientów.


Prezes i panie, czyli załoga Banku

75 lat działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiej to nie tylko wspaniały jubileusz oraz powód do dumy i radości. To także impuls i ambitne wyzwanie do dalszej pracy na rzecz realizacji misji Banku. Jego przyszłość nadal tworzyć będzie wspólny wysiłek pracowników, klientów, partnerów biznesowych i członków Banku. To właśnie nieustanna praca nad jakością świadczonych usług jest najlepszą drogą do sukcesów i kolejnych jubileuszy.


Trochę historii…

Inicjatorami założenia Banku Spółdzielczego w Wysokiej byli miejscowi działacze i patrioci: Jan Kowalski I, Alojzy Ptach i Józef Purgiel.Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się 15 października 1947 roku w prywatnym domu jednego z założycieli. W zebraniu uczestniczyli miejscowi kupcy, rzemieślnicy i mieszkańcy. Uchwalono statut i wybrano 9-osobową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został Józef Purgiel, zastępcą Henryk Ciećwierz, a sekretarzem Ludwik Gładyszewski. 11 listopada 1947 roku na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrano prezesa - funkcję tę powierzono Władysławowi Leśniewskiemu.

5 grudnia 1947 roku otwarto siedzibę banku na Placu Powstańców Wielkopolskich, w małym pomieszczeniu przy Gminnej Spółdzielni. Do końca 1947 roku przyjęto 41 członków.


W tym budynku mieściła się pierwsza siedziba Banku

Z powodu zniszczeń wojennych, początki działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiej były bardzo trudne. Organizowano go od podstaw. Na dodatek w 1950 roku utracił on samodzielność i stał się Gminną Kasą z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym celem było finansowanie skupu płodów rolnych przez "Samopomoc Chłopską".

W 1960 roku placówka odzyskała samodzielność i samorządność jako Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, którego centralą finansową został Narodowy Bank Polski, a potem Bank Rolny. W tym okresie zwiększył się zakres czynności bankowych. Nastąpiła intensyfikacja rolnictwa, gromadzono środki pieniężne, z których udzielano kredytów krótkoterminowych dla rolników i rzemieślników.

Na przełomie 1968/1969 roku powstała obecna siedziba Banku. Pawilon przy ulicy Strzeleckiej 1 zbudowano w dużej mierze w ramach czynów społecznych, w których uczestniczyli nie tylko członkowie Banku, ale też mieszkańcy miasta i gminy, bezpośrednio pomagając przy budowie.


Tak wyglądał pawilon bankowy przy ulicy Strzeleckiej


Siedziba Banku po modernizacji

Do 1975 roku Bank Spółdzielczy w Wysokiej podlegał Centralnemu Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Bydgoszczy. Nowy podział administracyjny, dzielący kraj na 49 województw, przyniósł przeobrażenia spółdzielczości bankowej, polegające na wpisaniu banków spółdzielczych w strukturę państwowo-spółdzielczą Banku Gospodarki Żywnościowej. Bank Spółdzielczy w Wysokiej podlegał Oddziałowi BGŻ w Pile z siedzibą w Wałczu. Był to okres nasilających się tendencji centralizacji zarządzania gospodarką i państwem. BGŻ podejmował lub akceptował strategiczne decyzje bankowe, zaś banki spółdzielcze stały się najniższym ogniwem systemu bankowego, którego trzon stanowiły banki państwowe. Musiały one stosować sztywne stopy procentowe i ustalać płace według narzuconych reguł, a zadania spółdzielczości bankowej sprowadzały się do służebnej roli w realizacji narodowych planów gospodarczych.

Samorządność i samodzielność w decydowaniu o wszelkich sprawach bankowych powróciła w 1989 roku. W warunkach dokonujących się głębokich przeobrażeń społeczno-gospodarczych, rozpoczął się również proces istotnych zmian w spółdzielczości bankowej. W warunkach nieznanej dotąd gospodarki wolnorynkowej banki spółdzielcze pozostawione zostały same sobie, co wywoływało również negatywne skutki.

W tym czasie na bazie oddolnych inicjatyw powstały dwa banki regionalne, które działały w formie spółek akcyjnych z zachowaniem reguł spółdzielczych: Gospodarczy Bank Wielkopolski i Bank Unii Gospodarczej. Po nich jako trzeci powstał Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni. Pod koniec 1990 roku Bank Spółdzielczy w Wysokiej wykupił akcje GBW S.A. i BUG S.A., a w następnym roku podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, która trwała do końca 1994 roku.

Zawarcie przez GBW umowy o współpracy z BGŻ S.A. skutkowało zmianą struktury zrzeszeniowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej. W czerwcu 1994 roku powstało 9 banków regionalnych, w skład których weszła przeważająca większość banków spółdzielczych działających nadal w strukturach BGŻ. W 1995 roku wysocki Bank zawarł umowę o współpracy z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. W 2002 roku na bazie połączenia się Banku Unii Gospodarczej z 4 innymi bankami regionalnymi powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Umowa zrzeszenia Banku Spółdzielczego w Wysokiej z Bankiem BPS S.A. została podpisana 18 marca 2002 roku i trwa do dzisiaj.


Tak Bank Spółdzielczy w Wysokiej prezentuje się dzisiaj

W 2004 roku siedziba Banku została generalnie zmodernizowana. Obecny jej wizerunek to efekt rozbudowy w 2017 roku.

Po pierwszym prezesie Józefie Purgielu Władysławie Leśniewskim Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej kierowali: Klementyna Ptach (1951-1980), potem krótko Krystyna Dembicka, a następnie przez cztery dekady Elżbieta Gromotka-Romińska, która przepracowała w banku 55 lat. 45-letnim stażem pracy może poszczycić się Antoni Wysocki, były członek zarządu Banku.

       
                  Elżbieta Gromotka-Romińska                                            Antoni Wysocki                                                        Mieczysław Zaremba


Zarząd Banku

Obecne kierownictwo Banku tworzą: Maciej Wojczyński - prezes Zarządu, Ewa Deruś - zastępca prezesa Zarządu, Anna Kuropatwa - członek Zarządu.


Obecna Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej zasiadają: Mieczysław Zaremba - przewodniczący, Mirosława Wiczyńska - zastępca przewodniczącego, Anna Wala-Kobierowska - sekretarz, Sylwia Skowrońska, Grzegorz Węgrzyn, Paweł Grzesik i Krzysztof Kowalski - członkowie.

Współwłaścicielami Banku jest aktualnie 1574 udziałowców.

(Promocja)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%